Budeme radi, ak nás navštívite a stanete sa našimi priateľmi. Budeme vďační za akúkoľvek pomoc.

Prosba detí Nového domova
Pomôžte nám aj darovaním 2% z dane
(za rok 2020) - NCRls 40304/2020


POTVRDENIE - TU - vytlačte si.

Ďakujeme!

● Hlavným cieľom od prvopočiatku bolo a zostáva vytvárať vhodné podmienky pre život znevýhodnených osôb formou rodinného spôsobu života.
● Popri odbornej a komplexnej starostlivosti venujeme pozornosť zabezpečovaniu podmienok pre
plnohodnotný spôsob života našich klientov.
● Naším želaním je, aby všetci obyvatelia Nového domova (deti, mládež a dospelí so špeciálnymi potrebami) našli v zariadení
náhradu domova ,,nový domov“ ,ktorý im poskytne lásku, istotu a perspektívu celoživotného bývania.

● „ Svet v obrázkoch (cieľom projektu je tlač a následný predaj nástenných, stolových a vreckových kalendárov z grafickej tvorivosti hendicapovaných detí). Náklady cca 2 350,- Eur.

● „Teplo domova (cieľom je úspora tepelnej energie rekonštrukciou obvodového plášťa budovy, výmenou starých okien za plastové). Náklady cca 20 000,- Eur.

 viac info  

     
 OZNAMY v súvislosti s pandémiou COVID-19 

Pokyn riaditeľa zo dňa 10.09.2021 
 stiahnuť tu
Krízový plán   stiahnuť tu  
Výročná správa za r. 2020.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2020. 
 stiahnuť tu
Ekonomicky oprávnené náklady:  EON AF 2020,  EON PF 2020,  EON VI 2020.
Výročná správa za r. 2019.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2019. 
 stiahnuť tu
Ekonomicky oprávnené náklady:  EON AF 2019,  EON PF 2019,  EON VI 2019.
Výročná správa za r. 2018.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť výročnú správu neziskovej organizácie "Nový domov" za rok 2018. 
 stiahnuť tu
NOVINKA: Včasná intervencia

Domov sociálnych služieb pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami v Prievidzi Vám ponúka novú službu sociálnej pomoci... 
 viac info

PROJEKT: "Náhradná komunikácia - aby sme sa všetci mohli rozprávať"

Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sa nám podarilo uskutočniť projekt "Náhradná komunikácia - aby sme sa všetci mohli rozprávať" zameraného na rozvoj alternatívnej komunikácie pre deti s autizmom a inými pridruženými diagnózami. Cieľom tohto projektu je uľahčenie komunikácie detí a dospelých s obmedzenými alebo narušenými komunikačnými schopnosťami a tým zlepšiť kvalitu ich života. Nadácia Volkswagen Slovakia nám prispela na tento projekt sumou 1 794 eur na zakúpenie 2 kusov programu GRID3/SK. V mene detí a zamestnancov z NOVÉHO DOMOVA vyjadrujeme veľké ĎAKUJEME Nadácií Volkswagen Slovakia za finančnú pomoc pri realizácií tohto projektu.

     


Za podpory mesta Prievidza v zastúpení pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej sa nám aj tohto roku 2019 podarilo úspešne zrealizovať projekt na nákup audiovizuálnych pomôcok do detašovaného pracoviska DSS NOVÝ DOMOV na ul. Gorkého č. 1 v Prievidzi. Ďakujeme mestu Prievidza za pomoc a podporu v sume 700 eur na nákup projektora a premietacieho plátna.

       


Aj v tomto roku 2018 nás mesto Prievidza v zastúpení JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou mesta, podporilo dotáciou vo výške 700 eur, ktorá bola použitá na podporu novej sociálnej služby včasnej intervencie pre zdravotne znevýhodnené deti od 0-7 rokov. Týmto chceme vyjadriť naše poďakovanie pani primátorke za podporu nášho zariadenia možnosťou kúpy záťažových viest a prikrývky ktoré pomáhajú rozvíjať zmyslové vnímanie a uvedomovanie si vlastného tela, čo vedie k zlepšeniu adaptívnych odpovedí na podnety. Záťažové prikrývky prinášajú upokojenie pri rôznych neurologických, behaviorálnych či psychických poruchách, ako sú napr. autizmus, Aspergerov syndróm, poruchy pozornosti (ADD, ADHD), poruchy senzorickej integrácie, poruchy správania, DMO atď.

       


V mene našich detí a kolektívu zamestnancov chceme aj touto formou vyjadriť našu vďaku p. primátorke a mestu Prievidza, ktorí nám pomohli pri realizácii projektu Snoezelen finančným darom v sume 500€.

 

Vybudovanie terapeutickej multisenzorickej meistnosti Snoezelen

Úspešne sme ukončili náš nový projekt, ktorý bol zameraný na vybudovanie terapeutickej multisenzorickej miestnosti Snoezelen určenej pre deti so špeciálnymi potrebami. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii tohto projektu a to: Nadácia Volkswagen, Mesto Prievidza, Slovenské elektrárne, a.s., Nestlé Slovensko s.r.o.

 

        

Nový domov, n.o. © 2013-2017